تقویم جهانی طلا
خبر فوری
مطالب آموزشی
پیوند ها

آرشیو اخبار

مصاحبه ششصد و ششم دکتر جهاد برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-12-19
مصاحبه پانصد و پنجاهم دکتر جهاد برزیگر با کاشانه مهر
1397-10-25
مصاحبه پانصد و پانزدهم دکتر برزیگر با برنامه کاشانه مهر
1397-09-07
مصاحبه پانصد و چهاردهم مهندس تسلیم پور با رادیو فارس
1397-09-06
مصاحبه پانصد و سیزدهم مهندس تسلیم پور با رادیو فارس
1397-09-06
مصاحبه پانصد و دوازدهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-09-05
مصاحبه پانصد و یازدهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-09-03
مصاحبه پانصد و هشتم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-08-29
مصاحبه پانصد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه کاشانه مهر
1397-08-29
مصاحبه پانصد و چهارم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-08-28
مصاحبه پانصدم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-22
مصاحبه چهارصد و نود و هشتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه کاشانه مهر
1397-08-22
مصاحبه چهارصد و نود و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-20
مصاحبه چهارصد و نود و سوم مهندس تسلیم پور با رادیو فارس
1397-08-19
مصاحبه چهارصد و نود و دوم مهندس ترابی با رادیو فارس
1397-08-19
مصاحبه چهارصد و نودم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-15
مصاحبه چهارصد و هشتاد و هشتم خانم مهندس چهاردوری با برنامه کاشانه مهر
1397-08-15
مصاحبه چهارصد و هشتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-13
مصاحبه چهارصد و هشتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-12
مصاحبه چهارصد و هشتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه کاشانه مهر
1397-08-12
مصاحبه چهارصد و هشتادم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-06
مصاحبه چهارصد و هفتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-08-01
مصاحبه چهار صد و هفتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه کاشانه مهر
1397-08-01
مصاحبه چهارصد و هفتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1397-07-29
مصاحبه چهار صد و شصت و چهارم خانم مهندس چهاردوری با کاشانه مهر
1397-07-24
مصاحبه چهار صد و چهل و نهم آقای ترابی ، خانم قاسمی و آقای تسلیم پور با رادیو فارس
1397-07-10
مصاحبه چهارصد و چهل و سوم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-07-04
مصاحبه چهارصد و سی و چهارم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-06-21
مصاحبه چهارصد و سی و سوم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-06-20
مصاحبه چهارصد و بیست و نهم با رادیو استان فارس
1397-06-19
مصاحبه چهارصد و بیست و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-11
مصاحبه چهارصد و هجدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-06-06
مصاحبه چهارصد و هفدم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-04
مصاحبه چهارصد و شانزدهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-04
مصاحبه چهارصدو چهاردهم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-06-03
مصاحبه چهارصد و چهاردهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-30
مصاحبه چهارصد و دوازدهم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-05-30
مصاحبه چهارصد و دهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-28
مصاحبه چهارصد و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-23
مصاحبه چهارصد و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-23
مصاحبه چهارصد و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-21
مصاحبه سیصد و نود و پنجم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-16
مصاحبه سیصد و نود و هشتم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-16
مصاحبه سیصد و نود و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-14
مصاحبه سیصد و نود و یکم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-09
مصاحبه سیصد و نودم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-09
مصاحبه سیصد و هشتاد و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو استان فارس
1397-05-07
مصاحبه سیصد و هشتاد و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو استان فارس
1397-05-03
مصاحبه سیصد و هشتاد و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-03
مصاحبه سیصد و هفتاد و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-04-31
مصاحبه سیصد و هفتاد و ششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-04-26
مصاحبه سیصدو هفتاد و چهارم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-26
مصاحبه سیصد و شصت و نهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-19
مصاحبه سیصد و شصت و هشتم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-19
مصاحبه سیصد و شصت و چهارم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-04-16
مصاحبه سیصد و شصت و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-13
مصاحبه سیصد و شصت و یکم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-12
مصاحبه سیصد و پنجاه و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-10
مصاحبه سیصد و پنجاه و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-05
مصاحبه سیصد و پنجاه و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-05
مصاحبه سیصد و چهل و نهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-04-03
مصاحبه سیصد و چهل و پنجم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-29
مصاحبه سیصد و چهل و سوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-29
مصاحبه سیصد و چهل و یکم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-27
مصاحبه سیصد و سی و نهم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-03-27
مصاحبه سیصد و سی هفتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-22
مصاحبه سیصد و سی و ششم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-22
مصاحبه سیصد و سی سوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-20
مصاحبه سیصد و سی ام دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-13
مصاحبه سیصد و بیست وششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-09
مصاحبه سیصد و بیست و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-08
مصاحبه سیصد و بیست و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-06
مصاحبه سیصد وشانزدهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-02
مصاحبه سیصد و شانزدهم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-03-01
مصاحبه سیصد و سیزدهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-02-30
مصاحبه سیصد و نهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-02-25
مصاحبه سیصد و هشتم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-02-25
مصاحبه سیصد و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-23
مصاحبه سیصد و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-18
مصاحبه دویست و نودو نهم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-18
مصاحبه دویست و نودو ششم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-16
مصاحبه دویست و نود و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-11
مصاحبه دویست و نود و دوم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-02-11
مصاحبه دویست و نود و یکم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-04
مصاحبه دویست و نودم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-01-21
مصاحبه دویست و هشتاد و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-09
مصاحبه دویست و هشتاد و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-04
مصاحبه دویست و هشتاد و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-02
مصاحبه دویست و هفتادو نهم دکتر جهادبرزیگر با خوشا شیراز
1397-02-01
مصاحبه دویست و هفتاد و هفتم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-01-28
مصاحبه دویست و هفتاد و پنج دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-01-28
مصاحبه دویست و هفتاد و سوم مهندس دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-26
مصاحبه دویست و هفتادم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-21
مصاحبه دویست و شصت و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-20
مصاحبه دویست و شصت و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-15
مصاحبه دویست و پنجاه و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-21
مصاحبه دویست و پنجاه و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-16
مصاحبه دویست و پنجاه و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-12-15
مصاحبه دویست و پنجاهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-14
مصاحبه دویست و چهل و ششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-09
مصاحبه دویست و چهل و چهارم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-12-08
مصاحبه دویست و چهل و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-07
مصاحبه دویست و سی و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-02
مصاحبه دویست و سی و هفتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-30
مصاحبه دویست و سی و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-25
مصاحبه دویست و سی و یکم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-11-24
مصاحبه دویست و بیست و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-23
مصاحبه دویست و بیست و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-18
مصاحبه دویست و بیست و ششم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-11-17
مصاحبه دویست و بیست و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-16
مصاحبه دویست و بیست و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-11
مصاحبه دویست ونوزدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-11-10
مصاحبه دویست و هفدهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-09
مصاحبه دویست و سیزدهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-04
مصاحبه دویست ویازدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-11-03
مصاحبه دویست و نهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-02
مصاحبه دویست و پنجم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-27
مصاحبه دویست و سوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-10-26
مصاحبه دویست و یکم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-25
مصاحبه صد و نود و هفتم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-20
مصاحبه صدو نودو پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-10-19
مصاحبه صد و نود و سوم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-18
مصاحبه صد و نود و دوم با رادیو استان فارس
1396-10-17
مصاحبه صد و نود و یکم با رادیو استان فارس
1396-10-16
مصاحبه صد و نودم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و نهم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس (بخش دوم)
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و نهم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس (بخش اول)
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و هشتم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-12
مصاحبه صد و هشتاد و هفتم دکتربرزیگر با شبکه فارس
1396-10-12
مصاحبه صد و هشتاد و ششم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-11
مصاحبه صد و هشتاد و پنجم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-11
مصاحبه صد و هشتاد و چهارم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-10
مصاحبه صد و هشتاد و سوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-06
مصاحبه صد و هشتاد و دوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-06
مصاحبه صد و هشتاد و یکم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-05
مصاحبه صد و هشتادم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-05
مصاحبه صد و هفتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-04
مصاحبه صد و هفتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-04
مصاحبه صد و هفتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-03
مصاحبه صد و هفتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-02
مصاحبه صد و هفتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-29
مصاحبه صد و هفتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-29
مصاحبه صد و هفتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-28
مصاحبه صد و هفتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه فارس
1396-09-28
مصاحبه صد و هفتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-27
مصاحبه صد و هفتادم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-27
مصاحبه صد و شصت و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-26
مصاحبه صد و شصت و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-25
مصاحبه صد و شصت و هفتم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-22
مصاحبه صد و شصت و ششم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-22
مصاحبه صد و شصت و پنجم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-21
مصاحبه صد و شصت و چهارم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-21
مصاحبه صد و شصت و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-20
مصاحبه صد و شصت و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-20
مصاحبه صد و شصت و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-19
مصاحبه صد و شصتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-18
مصاحبه دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1396-09-18
مصاحبه صد و پنجاه و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-14
مصاحبه صد و پنجاه و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-13
مصاحبه صد و پنجاه و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-13
مصاحبه صد و پنجاه و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-12
مصاحبه صد و پنجاه و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-11
مصاحبه صد و پنجاه و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-08
مصاحبه صد و پنجاه و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-08
مصاحبه صد و پنجاه و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-07
مصاحبه صد و پنجاهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-05
مصاحبه صد و چهل و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-04
مصاحبه صد و چهل و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-01
مصاحبه صد و چهل و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-01
مصاحبه صد و چهل و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-29
مصاحبه صد و چهل و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-29
مصاحبه صد و چهل و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-27
مصاحبه صد و چهل و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-24
مصاحبه صدو چهل و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-08-23
مصاحبه صد و چهل و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-22
مصاحبه صد و چهلم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-21
مصاحبه صد و سی و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-20
مصاحبه صد و سی و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-17
مصاحبه صد و سی و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-17
مصاحبه صد و سی و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-16
مصاحبه صد و سی و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-15
مصاحبه صد و سی و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-15
مصاحبه صد و سی و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-14
مصاحبه صد و سی و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-13
مصاحبه صد و سی و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-10
مصاحبه صد و سی ام دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-10
مصاحبه صد و بیست و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-09
مصاحبه صد و بیست و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-08
مصاحبه صد و بیست و هفتم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-06
مصاحبه صد و بیست و ششم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-03
مصاحبه صد و بیست و پنجم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-03
مصاحبه صد و بیست و چهارم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-02
مصاحبه صد و بیست و سوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-08-02
مصاحبه صد و بیست و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-01
مصاحبه صد و بیست و یکم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-01
مصاحبه صد و بیستم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-30
مصاحبه صد و نوزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-29
مصاحبه صد و هجدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-26
مصاحبه صد و هفدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-26
مصاحبه صد و شانزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-25
مصاحبه صد و پانزدهم دکتر برزیگر با با شبکه استان فارس
1396-07-25
مصاحبه صد و چهاردهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-24
مصاحبه صد و سیزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-24
مصاحبه صد و دوازدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-23
مصاحبه صد و یازدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-22
مصاحبه صد و دهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-19
مصاحبه صد و نهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-19
مصاحبه صد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-18
مصاحبه صد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با با شبکه استان فارس
1396-07-18
مصاحبه صد و ششم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-17
مصاحبه صد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-17
مصاحبه صد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-12
مصاحبه صد و سوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-10
مصاحبه صد و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس (بخش دوم)
1396-07-05
مصاحبه صد و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس (بخش اول)
1396-07-05
مصاحبه صد و یکم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-06-29
مصاحبه صدم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-28
مصاحبه نود و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-27
مصاحبه نود و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-22
مصاحبه نود و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-21
مصاحبه نود و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-20
مصاحبه نود و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-15
مصاحبه نود چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-13
میزگرد بورس دکتر جهاد برزیگر در رادیو استان فارس
1396-06-12
مصاحبه نود سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-08
مصاحبه نود دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-06
مصاحبه نود و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-05
مصاحبه نودم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-01
مصاحبه هشتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-30
مصاحبه هشتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-29
مصاحبه هشتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-25
مصاحبه هشتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-23
مصاحبه هشتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-22
مصاحبه هشتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-18
مصاحبه هشتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-16
مصاحبه هشتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-15
مصاحبه هشتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-11
مصاحبه هشتادم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-09
مصاحبه هفتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-08
مصاحبه هفتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-05-04
مصاحبه هفتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-05-02
مصاحبه هفتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-01
مصاحبه هفتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-28
مصاحبه هفتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-26
مصاحبه هفتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-04-25
مصاحبه هفتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-21
مصاحبه هفتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-19
مصاحبه هفتادم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی است
1396-04-18
مصاحبه شصت و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-14
مصاحبه شصت و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-04-11
مصاحبه شصت و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-07
مصاحبه شصت و ششم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-04
مصاحبه شصت و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-31
مصاحبه شصت و چهارم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-28
مصاحبه شصت و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-24
مصاحبه شصت و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-21
مصاحبه شصت یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-17
مصاحبه شصتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-17
مصاحبه پنجاه و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-10
مصاحبه پنجاه و هشتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-07
مصاحبه پنجاه و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-31
مصاحبه پنجاه و ششم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-27
مصاحبه پنجاه و پنج دکتر جهاد برزیگر در برنامه صبح دلگشا
1396-02-26
مصاحبه پنجاه و چهار دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-24
مصاحبه پنجاه و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-20
مصاحبه پنجاه و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-17
مصاحبه پنجاه و یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-13
مصاحبه پنجاهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-10
مصاحبه چهل و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-06
مصاحبه چهل و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-03
مصاحبه چهل و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-30
مصاحبه چهل و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-01-27
مصاحبه چهل و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-23
مصاحبه چهل و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-01-20
مصاحبه چهل و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-16
مصاحبه چهل و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1395-12-28
مصاحبه چهل و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-22
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1395-12-18
مصاحبه سی و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-15
مصاحبه سی و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-08
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1395-12-06
مصاحبه سی و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-01
مصاحبه سی و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-24
مصاحبه سی و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-17
مصاحبه سی و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-10
مصاحبه سی و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-03
مصاحبه سی یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-26
مصاحبه سی ام دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-19
مصاحبه بیست و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-12
مصاحبه بیست و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-05
مصاحبه بیست و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-28
مصاحبه بیست و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-22
مصاحبه بیست و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-14
مصاحبه بیست و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-07
مصاحبه بیست و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-23
مصاحبه بیست و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-16
مصاحبه بیست و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-09
مصاحبه بیستم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-02
مصاحبه نوزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-25
مصاحبه هجدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-11
مصاحبه هفدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-04
مصاحبه شانزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد عرضه اولیه و فرمول نویسی
1395-06-28
مصاحبه پانزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-06-21
مصاحبه چهاردهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس (انجام معامله آنلاین سهام و سکه آتی طلا)
1395-06-14
مصاحبه سیزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-06-08
مصاحبه دوازدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-31
مصاحبه یازدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-17
مصاحبه دهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-11
مصاحبه نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-02-27
مصاحبه هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد تاثیر آموزش در کاهش ریسک معاملات
1395-02-19
مصاحبه هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد سود و بازده بازار بورس
1395-02-12
معامله آنلاین دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس قسمت دوم
1395-02-05
معامله آنلاین دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس
1395-01-29
معامله تلفنی دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس
1395-01-22
مصاحبه سوم دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1395-01-15
مصاحبه دوم دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1394-12-24
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1394-12-17
مصاحبه دانا سرمایه با « پدرام زادنو عزیزی » مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران
1394-12-03


دیده بان بازار
نمودار های جهانی
تبلیغات